Virhevastuu

Autoteddy kunnioittaa kuluttajasuojan mukaista 6kk virhevastuuta liiketoiminnassaan. Kuluttajan on kuitenkin otettava huomioon, että 6kk virhevastuuta ei voida rinnastaa takuuseen. Tässä ohjeessa käydään läpi ns. virhevastuun ja takuun eroja. Virhevastuun säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Kuluttajan on otettava huomioon, että käytettynä ostetussa autossa voi ilmetä jo pian kaupanteon jälkeen korjaamista vaativia vikoja. Käytettynäkään ostettu auto ei silti saa olla huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, sillä ajetut kilometrit, auton kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen yleensä aihetta edellyttää.

Käytetty auto on ns. kulutushyödyke ja sen ei voida käytettynä olettaa olevan uuden tuotteen kunnon ja toiminnan veroinen. Auto vanhetessaan ja käytössä kuluu ja sen komponenttien käyttöikä laskee. Mitä vanhempi ja käytetympi auto on sitä todennäköisempää, että autossa on jotain laitettavaa. Mahdollisesti jopa heti kaupanteon jälkeen. Ostajan tulee huomioida ostobudjetissaan mahdollisten vikojen ja virheiden mahdollisuus. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut autossa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi myöhemminkin. Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kuluttaja ei voi vedota virheeseen, mikä hänellä on ollut tiedossa tai minkä hän on voinut autoa tarkastaessaan todeta.

Kuuden kuukauden sääntöä ei voi kuitenkaan verrata uuden auton takuuseen. Kuuden kuukauden takuuta käytetyssä autossa siis ei ole, vaan tässä sovelletaan kuluttajasuojan virhevastuuta. Kun käytettyä autoa korjataan paremmalla tai kokonaan uudella varaosalla niin auton taso paranee ja tällöin kuluja jaetaan. Tämä prosenttiosuuksin verrattaessa komponentin käyttöikää ja ostajan saamaa käyttöhyötyä uuden komponentin asennuksesta. ”Kuuden kuukauden sääntö tarkoittaa sitä, että virheen oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle, ellei myyjä osoita, että tavara oli luovutettaessa virheetön” (kohta 4. Kuuden kuukauden sääntö https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja- asiamiehenlinjaukset/toimialakohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-autokaupassa/#4).

Myyjä on velvollinen korjaamaan arvioidun virheen verran eli osuuden, minkä verran liian aikaisin komponentti on rikkoutunut, sekä kuluttaja maksamaan oman osuuden korjauksesta saamastaan hyödystä. Tällöin korjauksessa auto tulee sen komponentin osalta parempaan kuntoon ja käyttöikä kasvaa. Laskentaperusteena on auton ikä ajetut kilometrit verrattaessa niitä auton ja sen komponentin, osan arvioituun elinikään. Virhevastuun korvausosuutta arvioidaan auton osan, komponentin elinikäodottamukseen, joihin kuluttajaviranomaisella on lähtökohtaisesti vertailuarvot. Kuluttajan pitää osoittaa, että autossa on virhe, jonka osalta myyjän korvausvastuuta arvioidaan. Esimerkkinä 200tkm ajetun vaihteiston hajoaminen katsotaan olevan normaalista kulumisesta johtuvaa, kun taas moottorin odotetaan kestävän auton eliniän (250tkm-300tkm). Auton korille, koritekniikalle ja sähkö ja apulaitteille katsotaan yleisesti olevan 10 vuoden kestoikä. Millään osalla ei ole ikuista kestoikää, siksi myös myyjän vastuu päättyy kyseessä olevan osan kestoiän täyttyessä. Vaikka osan rikkoutuminen tapahtuisi ns. 6kk:den virhevastuun aikana.

Auton tai sen osien käyttöikää ei voida täsmällisesti määritellä ennalta. Arviointi virheellisyydestä tai virheettömyydestä on tehtävä tapauskohtaisesti. Virheenä ei pidetä auton tai sen osan normaalista iän tuomasta kulumisesta ja sen aiheuttamasta korjaustarpeesta tai auton käyttövirheestä aiheutunutta vikaa. Autot ovat erilaisia ja tehty erilaiseen käyttötarkoitukseen, joten samankin komponentin kestoikä vaihtelee automerkkien ja mallien välillä. Lisää tietoa kuluttajaviranoimaisen linjauksista.

https://www.kkv.fi/ratkaisut-jajulkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-autokaupassa/
Yhteystiedot löydät myös: https://www.kuluttajariita.fi/fi/

 

Kokemuksia meistä